top of page
Giới thiệu màn hình LED sử dụng công nghệ Ghostframe

Với mục đích biến điều "không thể" thành có thể, GhostFrame tạo ra một quy trình công việc đơn giản, hiệu quả và nhanh chóng. GhostFrame là một công cụ phần mềm, cùng với Megapixel’s HELIOS LED Processing Platform, được sử dụng để tạo quy trình VFX (ICVFX) thời gian thực. Kết hợp các ưu điểm và khả năng của công nghệ công nghệ máy quay và màn hình LED, GhostFrame cho phép sử dụng công nghệ phát thanh và truyền hình một cách sáng tạo mạnh mẽ. Megapixel’s HELIOS Processing Platform giúp GhostFrame trở nên khả thi nhờ sức mạnh và dung lượng pixel đứng đầu cùng với nhiều bằng sáng chế công nghệ Virtual Production LED. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hiện đại, ROE Visual được công nhận là tiêu chuẩn công nghiệp về các sản phẩm LED.

NĂM
2024
THỰC HIỆN (THÁNG)
1
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT

PROJECT GALLERY

Demo LED pannel applying Ghostframe technology

Aiming to make the “impossible” possible GhostFrame creates simplified, more efficient, and faster workflows. GhostFrame is a software tool set within Megapixel’s HELIOS LED Processing Platform that is used to create on-set, real-time in camera VFX (ICVFX) workflows. Combining the strengths and possibilities of LED and camera technology, GhostFrame enables creative and powerful use of video and broadcast technology. Megapixel’s HELIOS Processing Platform makes GhostFrame possible with its unrivaled power and pixel capacity along with its multiple patents for Virtual Production LED technologies. Delivering state-of-the art products and services, ROE Visual is recognized as the industry standard when it comes to LED products.

YEAR
2024
DELOYMENT (MONTHS)
1
Location-01.png
INSTALLATION LOCATION

PROJECT GALLERY

bottom of page